۳۰ آذر

فوتبال

از گذشته بعد از والیبال بیشترین علاقه بین جوانان شمشک فوتبال بود

امروز طرفداران بیشتر در شمشک به ورزش فوتبال داخل سالن مشغول هستند

و در مسابقات منطقه ایی همیشه تیمی از شمشک در مسابقات شرکت می کند

به زودی با عکس بازیکنان فوتبال داخل سالن شمشک این بخش کامل می شود.