29 دسامبر

سیا بوم

در شمشک اتحاد و همبستگی همه ساکنین برای آبادی و کمک رسانی به هم قابل ستایش بود

سیا بوم رسم بسیار زیبا در ساخت خانه بود

توضیح این رسم را از زبان آقای احمد ساوجی می خوانیم


یک روز بعد از اینکه دیوارهای بنا که معمولا یک اتاق با یک مطبخ بود به پایان میرسید

تمام مردم محل به کمک میرفتند تا سقف یعنی همان بوم را اجرا کنند

بعد از تیر ریزی وتیرک ریزی روی آنرا با شاخه های تازه وبرگدار می پوشاندند

و بعد از قرار دادن گلوله های گِلی در خاتمه گاه گل ریخته

و با خاک معمولا سیاه و با استفاده از بام غلطان یعنی همان بوم گاردن خودمان محکم میکردند.

استفاده از خاک سیاه دلیل بر نام این عملیات بود ، سیاه کردن بام (سیا بوم)

اما اکنون دیگر از این گونه سازه استفاده نمیشود

فکر می کنم همدردی و همیاری میبایست بصورت مدرن و امروزی انجام شود.

سیا بوم از بین رفت به امید اینکه روحش ازبین نرود.

با سپاس از آقای احمد ساوجی

مطالب سایت حاصل تحقیق از  اهالی شمشک و جمع آوری اطلاعات از فضای مجازی است . در صورتی که شما اطلاعات کامل تر دارید  و یا نیاز به ویرایش بخشی از این مطالب را احساس می کنید . لطفا با ارسال نظرات ، ما را برای  هر چه بهتر شدن مطالب  راهنمایی کنید. برای جمع آوری مطالب سایت ساعت ها وقت گذاشته شده است لطفا با آدرس SHEMSHAK.NET انشار دهید.

برای جمع آوری اطلاعات ، ویرایش و قرار دادن مطالب در سایت تلاش و ساعت ها وقت و هزینه می شود . انتظار داریم در صورت تمایل به انتشار مطالب سایت آنرا با ذکر منبع SHEMSHAK.NET نشر دهید .
+